برخی از تومورهای مغزی سرطانی هستند و برخی دیگر خیر. در واقع نوع بدخیم تومور است که به نام سرطان شناخته می شود. دو نوع از شایع ترین اشکال سرطانی توده های مغزی، تومورهای مغزی متاستیک (ضایعات مغزی ثانویه) و تومورهای گلیال هستند که در چندین شکل مختلف ظاهر می شوند.
سلول های سرطانی مغز جهش پیدا کرده و ساختار طبیعی خود را از دست می دهند. به این پدیده آناپلازی گفته می شود. مطالعه مقدار آناپلازی به پیش بینی میزان رشد احتمالی تومورهای مغزی کمک می کند. پیش رونده ترین انوع تومور، آنهایی هستند که دارای بالاترین مقدار آناپلازی باشند.
تومورهای خوش خیم، سرطانی نیستند. البته برخی از تومورهای خوش خیم نیز خطرناک هستند مانند تومور مننژیوم پیش رونده. از سوی دیگر برخی از تومورهای خوش خیم مغزی ممکن است بعدا به دلایل ناشناخته به نوع سرطانی تبدیل شوند.