تومورهای مغزی اولیه در خود مغز ریشه می گیرند و جز در موارد نادر از مغز به دیگر قسمت های بدن سرایت نکرده و ریشه نمی دوانند. پاتولوژیست ها تومورهای مغزی اولیه را در دو گروه طبقه بندی می کنند: تومورهای گلیال (تومور بدخیم بدون متاستاز که از نورگلی ها درست شده است) و یا تومورهای غیر گلیال. تومورهای گلیوم در نتیجة رشد سرطانی سلولهای حمایتی و یا گلیال به وجود آمده و شامل سلول های ساختمان اسکلتی و نگهدارندة مغز و نخاع می باشد. تومورهای غیر گلیال بر سطح بیرونی و یا درونی ساختار های داخلی مغز مانند اعصاب، رگهای خونی و غدد ریشه می دوانند.

تومورهای متاستیک یا ثانویه، تومورهای سرطانی هستند که ابتداءا در بخش های دیگر بدن ریشه می زنند. برخی از این سلول های سرطانی از طریق خون و یا سلول های مجاور به مغز راه می یابند. از بافتی که سلول های سرطانی از آنجا منشاء می گیرند به عنوان سرطان اولیه یاد می شود. تومورهای مغزی متاستیک اغلب شامل متاستاز یا همان ضایعات ثانویه مغزی هستند که دورتر از منشاء اصلی سرطان ریشه می گیرند. تومورهای متاستیک یا ثانویه، شایع ترین نوع تومور مغزی هستند. در حال حاضر ابتلا به ضایعات ثانویه مغزی رو به افزایش است چرا که افراد مبتلا به سرطان اولیه( که از بافت های دیگر بدن آغاز شده است) مدت زمان بیشتری عمر می کنند و در نتیجه ممکن است با مشکلات بعدی نیز روبرو شوند.