بله، این امر امکان پذیر است. اگر دیسک آسیب دیده در قسمت کمر و یا گردن باشد ، جراح می بایست هر سه روش برداشتن دیسک ، ثابت کردن مهره و پیوند استخوانی و در نهایت استفاده از دیسک مصنوعی را مورد ارزیابی قرار دهد. روش پیشنهادی برای درمان بیرون زدگی دیسک در ناحیه گردن ، برداشتن قسمت آسیب دیده با استفاده از روش میکروسکوپی است. البته در برخی از موارد خاص ، ثابت کردن مهره نیز پیشنهاد می شود. اما در برخی از موارد استفاده از دیسک مصنوعی می تواند بهترین گزینه باشد.