توصیه می شود که تا دو هفته پس از عمل از رانندگی خودداری شود.