همه بیماران به طور معمول تا شش هفته پس از عمل تحت معاینه قرار می گیرند. بیمارنی که در بدن آنها ابزار کار گذاشته شده و یا تحت عمل جراحی ثابت کردن مهره و پیوند استخوانی قرار گرفته اند؛ قبل از ارزیابی نهایی از سوی پزشک، نیاز به گرفتن عکس با استفاده از اشعه ایکس دارند.