من از مشکل کمردرد رنج می برم؛ آیا می بایست تحت عمل جراحی قرار بگیرم؟
روش شما در درمان پارگی و یا بیرون زدگی دیسک چیست؟
آیا شما دیسک آسیب دیده را با یک دیسک مصنوعی جایگزین می کنید؟
نگرانی از بابت چه نوع سردردهایی جایز است؟
به هنگام مراجعه به بیمارستان چه مدارکی را می بایست همراه خود داشته باشم؟
قبل از عمل، چه وقت می بایست در بیمارستان حضور داشته باشم؟
تا چه مدت بعد از عمل در بیمارستان بستری خواهم بود؟
محل زخم، تا چه مدت بعد از عمل می بایست بسته بماند؟
تاچه مدت بعد از عمل نمی توانم رانندگی کنم؟
بعد از عمل تا چند وقت می بایست تحت نظر پزشک باشم؟