بعد از عمل تا چند وقت می بایست تحت نظر پزشک باشم؟

همه بیماران به طور معمول تا شش هفته پس از عمل تحت معاینه قرار می گیرند. بیمارنی که در بدن آنها ابزار کار گذاشته شده و یا تحت عمل جراحی ثابت کردن مهره و پیوند استخوانی قرار گرفته اند؛ قبل از ارزیابی نهایی از سوی پزشک، نیاز به گرفتن عکس با استفاده از اشعه ایکس […]

ادامه مطلب
تاچه مدت بعد از عمل نمی توانم رانندگی کنم؟

توصیه می شود که تا دو هفته پس از عمل از رانندگی خودداری شود.

ادامه مطلب

instagram