همیت غربالگری بررسی آنوریسم مغزی در بیماران کلیه پلی کسیتیک با سابقه آنوریسم در خانواده

Screening for Brain Aneurysm in Poly cyctic Kidney Disease(PKKD)

ام آر آی آنوریسم مغزی
آنوریسم مغزی