تومور گلیوم مغزی

بیمار کودک ۸ ساله ای میباشد که با ضعف دست وپای راست به مطب ارجاع داده شد به گفته همراه بیمار از ۶ ماه قبل به تدریج بیمار دچار ضعف اندام شده بود که با بررسی های به عمل آمده تشخیص تومور مغز در ناحیه فرونتوپریتال کاندید عمل جراحی شده اند تومور بیمار بسیار بزرگ و چسبنده به عروق مغز و جراحی به کمک میکروسکوپ و با استفاده از نورومانیتورینگ و با حفظ قشر حرکتی مغز تومور به صورت کامل خارج گردیدبهبودی نسبی علائم بیمار پس از عمل ایجاد شد وبیمار قادر به حرکت کامل دست وپای راست میباشد. MRI پس از عمل نشانه برداشتن کامل تومور میباشد: