نشت مایع مغزی ونخاعی

بیمار خانم ۵۱ ساله با سابقه نشت مایع مغزی نخاعی که از حدود ۳ ماه بیش شروع شده به اینجانب ارجاع داده شد.پس از بررسی ها به کمک تکنیک تزریق مایع فلورسئین و روش آندوسکوپی در حین عمل،محل نشت مایع مغزی و نخاعی به رنگ سبز فسفری رویت شد و با استفاده از چربی (خود بیمار) محل نشت ترمیم شد: