بیمار آقای ۲۶ ساله با مشکل سردرد و تاری دید که از ۹ ماه قبل آغاز شده بود ارجاع داده شد،با تشخیص تومور داخل بطنی کاندید عمل جراحی شده اند، تومور به صورت کامل خارج گردیدو بیمار با حال عمومی مساعد ترخیص گردید: