بیمار آقای ۴۹ ساله با اختلال تعادل و کاهش شنوایی گوش سمت چپ مراجعه کرده بود با تشخیص تومور عصب شنوایی-تعادلی بسیار بزرگ کاندید عمل جراحی شد علارغم بزرگ بودن تومور و شکل غیر طبیعی در تصاویرMRI،عصب حرکت صورت بیمار به طور کامل حفظ گردید. تومور به صورت کامل تخلیه شد و بیمار با حال عمومی خوب مرخص گردید.:

تومور cpa