تومور نخاع

بیمار خانم ۳۱ ساله ای می باشد با درد در ناحیه کمر به مطب مراجعه کرده اند پس از انجام بررسی های انجام شده تشخیص تومور نخاع برای ایشان داده شد و تحت عمل جراحی قرار گرفتند عمل بیمار موفقیت آمیز بود و بیمار ۳ روز پس از عمل ترخیص داده اند.