روش ترانس فاست جهت عمل جراحی دیسک توراسیک استخوانی

(trans facet pedicle sparing approach for calcified thoracic disc herniation)

بیمار خانم ۲۸ ساله به علت ضعف و بی حسی پیشرونده اندام تحتانی و اختلال در کنترل ادرار از یک سال قبل،با تشخیص دیسک استخوانی پشتی بین مهره های T11-T12 کاندید عمل جراحی شد با استفاده از روش خلفی به کمک نورومانیتورینگ(پایش عصبی) و میکروسکوپ دیسکهای استخوانی برداشته شد و نخاع کاملا آزاد شد،امواج حسی و حرکتی نخاع بیمار حین عمل جراحی پایدار ماند و خوشبختانه بعد از عمل جراحی بیمار مشکل خاصی نداشت.