همانژیوم کاورنوس

عمل جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی(همانژیوم کاورنوس ) ساقه مغز با استفاده از نورومانیتورینگ ، بیمار آقای ۵۲ ساله با سابقه ۲ بار خون ریزی در ساقه مغز و با علائم اختلال تعادل و کاهش هوشیاری ،دوبینی و ضعف اندامهای سمت راست ارجاع شده بود که پس از بررسی ها با استفاده از تکنیک جراحی میکروسکوپی از طریق بطن چهارم و به کمک نورومانیتورینگ ،خون ریزی بیمار و ضایعه عروقی به طور کامل برداشته شد و به لطف خداوند مشکل خاصی بیمار پیدا نکرد با حال عمومی خوب پس از ۴ روز مرخص شد با تشکر از آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آرامی و همکاران اتاق عمل دی:

قبل از جراحی توده ساقه مغز

قبل از جراحی توده ساقه مغز

قسمت فوقانی و سمت چپ کف بطن

قسمت فوقانی و سمت چپ کف بطن چهارم در حد مغز میانی

همانژیوم کاورنوس

همانژیوم کاورنوس

بعد از جراحی توده ساقه مغز

بعد از جراحی توده ساقه مغز

ضایعه عروقی ساقه مغز

ضایعه عروقی ساقه مغز