تومور شوانوم عصب ۸

بیمار خانم ۴۱ ساله که به علت بی حسی نیم راست صورت مراجعه کرد که در بررسی های انجام شده تشخیص شوانوم عصب ۸ داده شد و بیمار تحت عمل جراحی میکروسکوپی با نورومانیتورینگ دائمی قرار گرفت عصب شنوایی و عصب صورت بیمار با ظرافت از تومور جدا و حفظ گردید: