جراحی همانژیوم کاورنوس

بیمار خانم ۱۷ ساله که با سابقه ضعف اندام های سمت راست و دوبینی متناوب و اختلال تعادل از ۱ سال پیش که اخیرا ضعف اندام ها تشدید یافته بود مراجعه کرده اند. بیمار با تشخیص همانژیوم کاورنوس ناحیه مغز میانی در ساقه مغز تحت عمل جراحی میکروسکوپی و با کمک نورومانیتورینگ قرار گرفت، ضایعه عروقی همراه با خون ریزی تخلیه شد،حال عمومی بیمار مساعد بوده و دو روز بعد از عمل از ICU به بخش منتقل شد :