عمل آنوریسم مغزی

بیمار خانم ۵۷ ساله که به علت کاهش بینایی چشم چپ با تشخیص آنوریسم بسیار بزرگ شریان کاروتید چپ کاندید درمان بودند،که درمان بسته آنژیوگرافی موفقیت آمیز نبود به روش میکروسکوپی با استفاده از نورومانیتورینگ و داپلر حین عمل جراحی کلیپ آنوریسم انجام شد. شریان اصلی مغز حفظ شدو بیمار پس از طی کردن دوره نقاهت با حال عمومی خوب مرخص شد:
جراحی کلیپ آنوریسم
بازسازی آنوریسم مغزی
آنوریسم
کلیپ آنوریسم