مننژیوم کلینوئیدال
بیمار خانم ۷۱ به علت کاهش بینایی سمت چپ و تشنج مراجعه کرده اند و با تشخیص مننژیوم کلینوئیدال کاندید عمل جراحی شده اند،تومور به صورت کامل شریان کاروتید را احاطه کرده بود،شریان کاروتیدکامل از تومور تخلیه شد،عروق اصلی مغز حفظ و عصب بینایی هم کاملاآزاد شد و بیمار با حال عمومی خوب ترخیص گردید.