بیمار آقای ۳۶ ساله بعلت اختلال در راه رفتن و ضعف چهاراندام از یکسال قبل با تشخیص ضایعه عروقی داخل نخاع گردنی مهره C3 -C4 (همانژیوم کاورنوس) کاندید عمل جراحی شد، و به لطف خداوند عمل جراحی با استفاده از میکروسکوپ و نورومانیتورینگ پایش عصبی انجام شد،ضایعه عروقی و خون ریزی برداشته شد بیمار پس از ۳ روز با حال عمومی خوب بدون ضایعه عصبی جدید مرخص شد:

جراحی میکروسکوپی همانژیوم کاورنوس

جراحی میکروسکوپی همانژیوم کاورنوس