اسپاسم عضلات صورت

بیمار آقای ۶۵ ساله که بعلت اسپاسم عضلات صورت سمت چپ مراجعه کرده اند که چندین سال طول کشیده است، که ناشی از فشار شریان آیکا و شریان ورتبرا روی محل خروج عصب فاشیال( عصب صورت) می باشد و باعث اسپاسم عضلات صورت می گردد در این عمل جراحی شریان جابه جا و تفلون بین شریان و محل خروج عصب و ساقه مغز قرار داده شد و باعث از بین رفتن اسپاسم عضلات صورت بیمار گردید و نیز عصب شنوایی و عصب صورت بیمار حفظ گردید:

 

دکتر صمدیان