بازسازی آنوریسم مغزی

پرینتر ۳ بعدی جهت بازسازی آنوریسم مغزی و قاعده جمجمه قبل از عمل جراحی در بیمار قبلی (ویدیو قبلی)استفاده شد ،پرینتر ۳ بعدی علاوه بر فهم آناتومی محل عمل و آنوریسم جهت آموزش دستیاران نیز استفاده میشود :