آنوریسم

بیمار آقای ۵۷ ساله که با کاهش سطح هوشیاری ارجاع داده شد پس از بررسی های انجام شده تشخیص آنوریسم تیپ بازیلر داده شد و کاندید عمل جراحی شده اند. در این عمل بعد از اکسپوز شریان کاروتید و عصب اپتیک و عصب شماره ۳، گردن آنوریسم مشخص و کلیپ گردید و نیز به کمک میکروسکوپ مخصوص آنژیوگرافی حین عمل از باز بودن این شریان پس از کلیپ آنوریسم اطمینان حاصل شد :