در مراجعه به بیمارستان، شما می بایست عکسهای اشعه ایکس سی تی اسکن و ام آرآی و همین طور کلیه مدارک پزشکی مربوطه را به همراه داشته باشید. در صورت نیاز به موارد دیگر، پزشکتان شما را راهنمایی خواهد کرد.