بودن در مرحله ثبات و یا عقب نشینی معمولا به این معنی است که سلول های سرطانی وارد مرحله ای شده اند که رشد و تکثیر آنها متوقف شده است. این مشخص نیست که آیا سلول های سرطانی دوباره رشد خواهند کرد یا خیر. در برخی موارد، تومور خود به خود تخریب شده و در نهایت توده ای از سلول های مرده باقی می ماند که آن بخش از مغز را اشغال کرده است؛ به این حالت نکروسیس گفته می شود. در مواقع دیگر، سلول های سرطانی زنده و فعال باقی مانده و قابلیت رشد خود را حفظ می کنند. این به آن معنی است که تومور ممکن است در آینده مجددا عود کند.