تشخیص تومور مغزی به طور معمول شامل چندین مرحله است که عبارت از معاینه، اسکن مغزی و نمونه برداری می باشد.