توده های خوش خیم مغزی را ،چنانچه در محلی باشند که امکان دسترسی به آنها وجود داشته باشد، می توان با عمل جراحی برداشت یا از میان برد. اما توده های بدخیم (سرطانی) آن دسته از تومورهایی هستند که به سرعت رشد کرده و بافت طبیعی مغز را مورد تهاجم و تخریب قرار می دهند. هیچکس به درستی دلیل آن را نمی داند اما برخی از توده های خوش خیم نیز ممکن است به مرور زمان به نوع بدخیم و سرطانی تبدیل شوند.
تومورها را بر حسب سرعت رشد شان به انواع مختلف درجه بندی می کنند. اغلب مؤسسات پزشکی از سیستم طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای تشخیص تومورهای مغزی استفاده می کنند. سازمان بهداشت جهانی، تومورها را برحسب خواستگاه و رفتار سلولی ، از کم تهاجم ترین و خوش خیم ترین انواع تا مهاجم ترین و بدخیم ترین آنها طبقه بندی می کند. البته بر حسب نوع تومور، گوناگونی هایی نیز در سیستم های طبقه بندی به چشم می خورد. تعیین دسته و درجه وخامت تومور هر بیمار به تشخیص رفتارهای احتمالی وی کمک می کند.
قائل شدن تمایز میان توده های بدخیم و خوش خیم به آسانی ممکن نیست. برخی از توده های خوش خیم، به شرط آنکه در محل های خطرناک و به دور از دسترس پزشک باشند، ممکن است به اندازه انواع بدخیم آن خطر آفرین باشند. برعکس، برخی از انواع بدخیم تومور نیز هستند که با موفقیت قابل درمان می باشند.
اگر چه توده های مغزی می توانند به دسته ها یا طبقات خاصی محدود شوند، اما هر بیماری تومور مغزی مخصوص به خود را دارد. تومور هر بیمار، برحسب آرایش مولوکولی آن، ویژکیها و الگوهای رشد بسیار متنوعی خواهد داشت.