شیوه های استاندارد برای درمان تومورهای مغزی شامل عمل جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی است. به طور معمول، پرتو درمانی و یا شیمی درمانی به عنوان روش های ثانویه و یا کمکی در رفع تومورهایی که تنها از طریق جراحی قابل درمان نیستند تلقی می شوند. اگر چه در مواردی که جراحی امکان پذیر نباشد پرتو درمانی و شیمی درمانی تنها راه های ممکن برای مقابه با بیماری هستند.
در بسیاری از موارد، به محض تشخیص بیماری، تصمیم گیری در رابطه با شیوه درمان می بایست به سرعت انجام گیرد به ویژه اگر قرار باشد عمل جراحی صورت پذیرد. در صورت امکان، پزشک و خانواده بیمار می بایست با یکدیگر در رابطه با چگونگی درمان با توجه به نوع تومور و محل قرار گیری آن در مغز مشورت کنند. در درمان تومورهای مغزی، معمولا ارجح ترین اقدام، بهره گیری از یک تیم درمانی است که متشکل از متخصصین مختلف در رشته های گوناگون پزشکی باشد که عبارتند از جراحان مغز و اعصاب، متخصصین بیماریهای داخلی مغز و اعصاب، پرتو شناسان، آسیب شناسان و دیگر اعضای حرفه پزشکی.