تومورهای عود کننده آنهایی هستند که بعد از عقب نشینی و یا برداشته شدن از راه جراحی، مجددا رشد می کنند.
این تومورها عموما در همان محل قبلی ظاهر می شوند، اما این امکان وجود دارد که در جای دیگری از مغز و یا نخاع نیز ریشه بدوانند. هر دو نوع تومورهای خوش خیم و بدخیم، قابلیت بازگشت مجدد بعد از درمان اولیه را دارند. توموری که از راه شیمی درمانی و یا پرتو درمانی با آن مقابله شده است ممکن است ناپدید شود و یا عقب نشینی کند که در هر دو حالت تکثیر سلول های سرطانی متوقف می شود. عقب نشینی سلول های سرطانی ممکن است دائمی و یا موقت باشد. پیش بینی این موضوع که آیا سرطان دوباره عود می کند یا خیر، غیر ممکن است. بنابراین، حتی پس از درمان نیز، بیمار به طور حتم نیاز به معاینه پزشک دارد که معمولا لازمه انجام این گونه معاینات، حتی اگر تومور خوش خیم باشد، تهیه عکس ام آی آر(MIR) است.