اغلبِ بیماران در همان روز عمل پذیرش می شوند، اما برخی از بیماران ممکن است در بعد از ظهر روز قبل از عمل پذیرش شوند. بخش پذیرش شما را از زمان دقیق مراجعه به بیمارستان به جهت بستری شدن برای عمل جراحی آگاه کرده و در جریان مدت زمان لازم به منظور پرهیز از خوردن و آشامیدن پیش از عمل جراحی قرار می دهد.