شماره تماس رزرو نوبت ۰۲۱-۶۴۴۵۰۲۱۴

تنگی کانال نخاعی کمر موجب درد در ناحیه پشت و پا می شود، تنگی مجرای نخاعی کمری زمانی ایجاد می شود که مجرای نخاع و مجرای عصبی در ناحیه پشت تنگ شده ‏و به نخاع و ریشه های عصب فشار وارد می کند. اکثر افراد دارای تنگی کانال نخاعی...

گردن شما بخشی از یک ستون بلند انعطاف پذیر است که به عنوان ستون فقرات و یا ” تیره ی پشت” شناخته می شود و در بخش وسیعی از ‏بدن شما گسترش یافته است. ستون فقرات سرویکال (ناحیه گردن) متشکل از هفت استخوان (مهره های ‏C1 -C7‎‏) می باشد...